Theologia vitae

Ročník 8–11 (2018–2021), číslo 1

Biblické učení o stvoření a jeho implikace


   Biblické zprávy o stvoření a jejich pluralita
– Teologický význam vnitrobiblické polyfonie

   (David Beňa)

Bible představuje Boha jako Stvořitele nebe i země, činí tak ovšem různými způsoby. Genesis 1 je pouze první z vícero biblických zpráv o stvořitelském díle počátku. Zatímco Genesis 1 zvěstuje Boha jakožto suverénního architekta svého chrámu, který svět tvoří prostřednictvím mocných rozkazů, Genesis 2 mluví spíše o božském Sadaři, Hrnčíři či Lékaři, který člověka povolává, aby byl jakoby spolutvůrcem světa. Další biblické texty hovoří o Božím stvořitelském zápasu s nespoutanými nepřátelskými živly, anebo naopak o pokojné, dennodenní stvořitelské činnosti uprostřed dobrého světa. Bible se nicméně nepokouší tyto své různé perspektivy sjednotit v nějaké harmonizované, jednohlasé nauce o stvoření. Spíše nás uvádí do polyfonního, pluralistického myšlení. Článek představuje několik příkladů těchto různých biblických zpráv a naznačuje některé otázky ohledně teologické diskuse o stvoření.    Vznik zpráv o stvoření z pohledu filologa
    (Jiří Hedánek)

Představa, že zdrojem biblických zpráv o stvoření byly po staletí opakované tradice negramotných kočovníků, které mnohem později sesbírali a sestavili redaktoři doby královské nebo poexilní, není nutná. Dochování záznamů z úsvitu dějin je možné a zprávy o stvoření mohou být autenticky autorské. Každý z obou modelů vzniku Bible, neautorský (difúzní) i autorský (kompaktní), má vlastní zásadně rozdílné a sotva slučitelné teologické důsledky. Ale článek se zabývá hlediskem převážně formálním; k obsahu jen přihlíží.

Zdrojem rozdílné interpretace vzniku a teologie biblických počátků je rozpoznávání literárních celků v 1M. Článek se zaměřuje na prostředky rozpoznání autorského vzniku 1M. V textu jde o metatextové přípisky (nahlížené jako samostatný, flexibilní žánr, do něhož náleží také formálnější kolofón) a několik pomocných indikací, v informační struktuře jde o funkční perspektivu, v gramatice o slovesnou sukcesi. Na základě těchto kritérií dospěl autor článku k podobnému (nikoli však totožnému) členění jako tzv. Wisemanova hypotéza toledot. Obě členění se v článku porovnávají.

Druhá a delší biblická zpráva o stvoření stojí takto v záměrném kontrastu s první. Obě zprávy se tu porovnávají z tohoto nového hlediska jak co do formy, tak co do obsahu. Závěrem se článek vrací k otázkám, za jak dlouho po stvoření bylo možno psát; kdy bylo možno zapsat objem textu srovnatelný se dvěma biblickými zprávami o stvoření; jaká mohla být role ústního podání; a co z toho plyne pro pojetí inspirace.   Teistická evoluce, informace a původ člověka
   (Josef Potoček)

V základu diskuse o evoluční teorii není konflikt mezi vědou a vírou. Jedná se o spor mezi dvojím neslučitelným pohledem na svět: metafyzického naturalismu a biblického teismu. To je také důvod, proč nacházíme vědce na obou stranách – i 160 let po Darwinovi. Z pohledu vědy je evoluce jen hypotéza, z filozofického hlediska je to ideologický koncept, sekulární náboženství moderní doby. Preferovanou odpovědí dnešní teologie je teistická evoluce, deklarovaná jako postoj odpovídající duchu Písma i poznání vědy. Článek hodnotí tuto situaci z hlediska příslušných oborů vědy (molekulární biologie, makromolekulární chemie, teorie informace) a rozvádí i příslušné biblické souvislosti. Základní myšlenkou, kterou sleduje, je otázka původu člověka. Dokládá, že názor o evolučním původu člověka je vědecky nepodložený a biblicky sporný a že věda, příroda i Bible shodně ukazují ke Stvořiteli. Zatímco v minulosti se církev bránila uznat výsledky vědeckého poznání, které bylo ověřeno experimenty, v současnosti se dopouští omylu opačného rázu: Evoluční pohled na svět a člověka, který má povahu filozofické hypotézy, přijímá za prokázané poznání vědy a snaží se o kompromis s biblickým principem o stvoření.   Příběh stvoření očima entomologa
   (Petr Raus)

Práce hledá a pokouší se formulovat odpovědi na otázky vyplývající z někde obvyklého výkladu biblické zprávy o stvoření, které primárně vyvolala autorova entomologická praxe. Při ní narážel na rozpory mezi pozorovanou skutečností a představou, že biologické druhy jsou navzájem jasně oddělené a ve svém základním pojetí neměnné. Práce následně diskutuje i o dalších otaznících, které porovnání biologické skutečnosti s představou o principiálně definovaných druzích vyvolává: o dobrotě a dokonalosti stvoření a o jeho porušenosti, o přítomnosti a roli smrti atd. Upozorňuje na přežívající rezidua pohanských představ (platonismus, manicheismus) a zdůrazňuje potřebu vážit lidské pochopení Písma i skutečnostmi stvořeného světa.   Učení o stvoření a jeho věroučné implikace
   (Pavel Černý)

Boží dílo stvoření je zachyceno v Písmu svatém fascinujícím způsobem. Boží neviditelná moc je zřetelně vidět v tom, co Hospodin vytvořil a co tvoří dodnes. To ovšem neznamená, že nám nečiní potíže výklad a aplikace textů o Božím stvoření. Článek se dotýká bolavého rozdělení biblické teologie a přírodních věd, které v dějinách narostlo do velkých rozměrů. Toto rozdělení se v některých aspektech daří překlenovat, ale jistá nedůvěra je na obou stranách patrná. Pád člověka do hříchu a následné vyhnání z ráje a smrt jsou výzvou pro biblickou exegesi. Bůh za neposlušnost ohlásil smrt. První lidé po jedení ovoce ze zakázaného stromu fyzicky nezemřeli. Co má v této souvislosti biblický text na mysli? V jakém smyslu je Adam reprezentantem všech lidí? A je vůbec možné se dnes pokoušet o smíření víry ve stvoření a současné vědy? Kde jsou meze vědy a kde jsou meze našeho pochopení biblického textu? Každý člověk si vytváří určitý světový názor na vznik a původ života a na lidskou existenci. V článku se na interdisciplinární diskusi podíváme a nastíníme některé možné odpovědi.


Recenze:


    Teologické fórum 22. října 2018: Boží stvoření a jeho implikace
    – Různé pohledy na evoluci na teologickém fóru v širší reflexi

(Tomáš Dittrich)

    Objevování Bible: Svatá Písma Izraele
    ve světle moderní archeologie
    Israel Finkelstein | Neil Asher Silberman
Praha: Vyšehrad, 2007.
(přel. Marie Čapková)
(Jiří Hedánek)

    The West Slavic Bible: Language and Style
    Bible západoslovanská: jazyk a styl

Katolická teologická fakulta, pátek 3. 7. 2020
    Clavibus unitis 2020, 9/2
    Bible západoslovanská: jazyk a styl

On‐line recenzovaná revue pro kulturněhistorická studia
se zvláštním zaměřením na české země
Vyd. Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě,
ed. Josef Bartoň, Jiří K. Kroupa
(Jiří Hedánek)

    Láska vítězí
    Kniha o nebi, pekle a osudu každého člověka
    Rob Bell
Praha: Biblion, 2020.
(přel. Alexandr Flek)
Láska vítězí, ale ne tak, jak si Rob Bell myslí
(Andrew Funka)

Pouze láska vítězí?
(Pavel Černý)
Zpět na obsah čísla

Zpět na hlavní stránku ThV